+32 56 25 57 00 info@id-nutrition.be

Kop

Met een geweldige subtitel

Schrijf één of meer paragrafen die uw product, dienst of een specifieke kenmerk te omschrijven. Om succesvol te zijn moet uw inhoud bruikbaar zijn voor uw gebruikers.

Hoe moet ik omgaan met verdroogde maïs?

Vermijd verteringsproblemen

Door de beperkte regenval in de afgelopen maanden ondervinden heel wat maïspercelen droogtestress. Hierdoor komt niet alleen de opbrengst in het gedrang maar ook de kwaliteit en de verteerbaarheid.

Om een optimale conservering en kwaliteit te garanderen, is het belangrijk om het juiste oogsttijdstip te bepalen. Bij normale teeltomstandigheden is het doel om maïs in te kuilen bij een droge stof gehalte van 32%. Dit betekent dat de korrel zich bevindt in het deegrijp stadium (50-55% DS), de plant half groen is en de stengel deels verdroogd is (20-25% DS). De korrelrijpheid kan als volgt beoordeeld worden: Het watertekort tijdens het teeltseizoen heeft er echter toe geleid dat er heel veel variatie is tussen de maïspercelen. Percelen die reeds tijdens de bloeifase last hadden van droogtestress worden gekenmerkt door een slecht bevruchte maïsplant met een kleine of, in bepaalde gevallen, geen kolf. Droogte in combinatie met hoge temperaturen verbranden de bladpunten en deze dode zones vormen de ideale voedingsbodem voor schimmels zoals Fusarium. Ook de kans op legering is hoog door de sterke uitdroging van de stengel. Een verdroogde maïsplant zonder kolf heeft slechts een voederwaarde van 800-850 VEM/kg DS, bevat geen zetmeel, iets meer suiker en het droge stof gehalte wordt geschat op 27 tot 32%.

1. Extra aandacht bij het inkuilen is noodzakelijk

Bij het verbranden van de bladeren wordt de fotosynthese versneld stopgezet waardoor de oplosbare suikers in de plant niet meer omgezet worden tot zetmeel in de korrel. Concreet bevat verdroogde maïs 10 tot 15% oplosbare suikers en slechts 26 tot 28% zetmeel in plaats van respectievelijk 7 tot 8% suikers en 30 tot 35% zetmeel. Voor een snelle verzuring zijn oplosbare suikers heel belangrijk aangezien ze door melkzuurbacteriën omgezet worden tot melkzuur. Echter door de verhoogde druk aan schimmels in verdroogde maïs zal de verzuring worden vertraagd. Een overmaat aan restsuiker in de maïskuil zal voor problemen zorgen bij het uitkuilen. Bij het openen van de maïskuil vormt de restsuiker de ideale voedingsbodem voor gisten die de aanwezige suikers zullen omzetten tot alcohol. Dit proces gaat steeds gepaard met broei! Voor een optimale conservering is het daarom aangewezen om een BONSILAGE inkuilmiddel te gebruiken. Afhankelijk van het droge stof gehalte en de gewenste toepassing, hebben wij verschillende producten te beschikking:Werd er bij het inkuilen geen inkuilmiddel gebruikt, dan kan broei vermeden worden door het toepassen van het zurenmengsel SILACID PLUS op het snijvlak of in het rantsoen.

2. Vermijd dikke darm verzuring!

Bij verdroogde maïs is het risico op een te droge maïskuil (> 38% DS) en een hoog gehalte aan bestendig zetmeel groot. Een moeilijk verteerbare maïskuil in combinatie met veel bestendig zetmeel zorgt ervoor dat te veel onverteerd zetmeel in de dikke darm terecht komt. Dit kan leiden tot een overmatige fermentatie met verzuring en leaky gut tot gevolg.

Verzuring van de dikke darm is te herkennen aan slappe, schuimende mest die typisch veel slijmerige vlokken bevat. 

Dit leidt - naar analogie met pensverzuring - tot een lagere vertering van het voeder in de dikke darm en dus tot lagere dierprestaties. Echter bijkomend probleem is dat het ook in sterke mate de integriteit van de darmwand aantast. Door het verminderen van de 'tight junctions' tussen de darmcellen onderling ontstaan als het ware lekken in de darm. Dit veroorzaakt ontsteking, maar zorgt er ook voor dat schadelijke bacteriën en toxines tot in het dier raken. Deze immuunreacties leiden finaal tot onnodig energieverlies en een lagere gezondheid in het algemeen.

CLINOFIX AD kan hier voor extra veiligheid zorgen aangezien het - in tegenstelling tot meeste andere pensbuffers - ook in staat om preventief te werking tegen dikke darm verzuring!! Ook het inzetten van AMYLASE AV gedurende de eerste maanden van de nieuwe maiskuil kan aangewezen zijn. Amylase AV bevat een doelgericht enzyme die de vertering van het zetmeel bevordert.

Voor verdere vragen omtrent dikke darm verzuring, kunt u steeds terecht bij ID-Nutrition.